1% podatku

Posted by szpula on 17 lutego 2013 with Brak komentarzy


„Daj szansę kolejnym pokoleniom pełnić służbę na co dzień”.
1% to niedużo, ale może zadecydować
o przyszłych losach pokolenia obecnych zuchów i harcerzy.

1% zainwestowany we wszechstronny rozwój dzieci,
może przynieść efekt w kolejnym pokoleniu dobrych
i wykształconych obywateli, którzy swoją pasję
mogli rozwinąć w harcerstwie.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz ZHP – 82 DH „Kubuś”?

Skorzystaj przy rozliczeniu podatku z portalu podatki.gov.pl

Numer KRS: 0000281349
Cel szczegółowy: ZHP Hufiec Starachowice, 82 DH Kubuś


KLAUZULA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. [Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej „Chorągwią”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio:
1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
2) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących działalności naszej organizacji, m.in. w celu zachęcenia Cię do przekazania na rzez Chorągwi Kieleckiej 1 % podatku. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższym wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]
Nikomu nie ujawniamy Twoich danych osobowych.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych przed jej wycofaniem,
2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
5) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1 PROCENT NA RZECZ ZHP HUFCA STARACHOWICE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

1. [Administrator danych]
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej „Chorągwią”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]
Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.
Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

« poprzednia strona

2012 – 54 HRŚ